Saib a Symud

Mae Saib a Symud yn helpu'r dosbarth cyfan wella eu lles, tawelu a chanolbwyntio ar eu gwers nesaf.

Dangoswyd bod ioga yn gwella iechyd, lles a chyrhaeddiad addysgol. Rhaglen o fideos 3 munud yw Saib a Symud, gydag ymarferion ioga penodol y mae plant yn eu dilyn ar y sgrin yn y dosbarth.

Mae’r ‘saib’ byr, rheolaidd hwn yn rhoi buddion ioga i blant mewn ffordd y gall ysgolion ei gynnwys yn hawdd o fewn diwrnod prysur. Mae hefyd yn gwreiddio sgiliau rheoleiddio emosiynol, gan helpu plant i wella eu lles eu hunain. Amlygwyd Saib a Symud gan Estyn fel ymarfer gorau i hybu lles disgyblion.

Gwyliwch Saib
a Symud
ar waith

Pamffled am
Saib a Symud

Dewiswch gynllun sy'n iawn i'ch ysgol. Rhowch gynnig arno yn rhad ac am ddim am 30 diwrnod.

Saib a Symud

BACH

hyd at 6 dosbarth
£35 y mis

ar gyfer yr ysgol gyfan.

(Pris ac eithrio TAW. Canslwch unrhyw bryd)

Saib a Symud

CANOLIG

7-12 dosbarth
£40 y mis

ar gyfer yr ysgol gyfan.

(Pris ac eithrio TAW. Canslwch unrhyw bryd)

Saib a Symud

MAWR

13+ dosbarth
£45 y mis

ar gyfer yr ysgol gyfan.

(Pris ac eithrio TAW. Canslwch unrhyw bryd)

Mae pecynnau aml-ysgol ar gael, sy’n sicrhau bod Saib a Symud ar gael i sawl ysgol am bris gostyngedig.

Mae Gwylan hefyd yn cynnig pecynnau hyfforddi ac ymgynghori pwrpasol, gan eich helpu i wella lles disgyblion ac athrawon ar draws eich ysgol.

Hyfforddiant staff i wella Lles

Rhaglen o fideos hyfforddi dwyieithog gydag adnoddau ystafell ddosbarth ategol yw Llwyddiant Lles. Mae’n helpu athrawon i ddeall lles yn well a sut i’w wella yn yr ystafell ddosbarth.

Mae ymchwil yn dangos fod ychydig o nodweddion seicolegol allweddol yn chwarae’r prif ran wrth lunio lefelau lles a deilliannau dysgu disgyblion. Mae Llwyddiant Lles yn helpu disgyblion ac athrawon i ddeall sut mae eu meddyliau a’u hymddygiadau yn siapio eu lles, a sut y gall gwneud newidiadau bach gynyddu eu lefelau lles yn sylweddol.

Mae’r adnodd yn dangos sut mae meithrin diolchgarwch ac optimistiaeth, datblygu empathi a charedigrwydd, ynghyd â sawru a dod o hyd i ystyr mewn bywyd, yn sgiliau allweddol y gall unrhyw un eu dysgu er mwyn cynyddu eu lles. Trwy eu harfer a’u datblygu, gall disgyblion newid eu patrymau meddwl er mwyn iddynt deimlo’n well yn amlach, ac amddiffyn eu hunain rhag patrymau meddwl negyddol a all arwain at iselder ysbryd a heriau iechyd meddwl eraill.

Fideo am
Llwyddiant Lles
a'r Cwriciwlwm

Pamffled
Llwyddiant Lles

Cael Llwyddiant Lles i’r ysgol
gyfan am ddim ond £299

(& Treth Ar Werth)

Sicrhewch fod Llwyddiant Lles ar
gael i sawl ysgol am bris gostyngedig.

Amdanom Ni

Gwylan

Rydyn ni i gyd wedi cael y darn mwyaf datblygedig o offer yn y Bydysawd hysbys – yr ymennydd dynol – ond dim cyfarwyddiadau ar sut i gael y gorau ohono.

Pe byddem yn cael ein dysgu sut i reoli ein hymennydd, cyrff ac emosiynau yn fwy effeithiol, byddai cyfran dda ohonom yn cael bywydau gwell – gyda llai o broblemau o ran iechyd meddwl a pherthnasoedd, a’r gallu i ddelio â straen yn well a gwella ein gallu i ganolbwyntio.

Treuliodd ein sylfaenydd, John, 20 mlynedd fel athro yn profi hyn yn uniongyrchol yn yr ystafell ddosbarth. Gwelodd yr hyn a wnaeth (ac na wnaeth) helpu i gynyddu lles ei ddisgyblion, a pha mor anodd oedd troi ymchwil academaidd ar les yn gamau pendant y gallai eu cymryd yn y dosbarth.

Felly ffurfiodd Gwylan, a daeth ag athrawon, seicolegwyr, arbenigwyr ioga a lles a dylunwyr cynnyrch ynghyd i wneud yr union beth. Rydym yn creu offer hawdd eu defnyddio sy’n dysgu plant ac oedolion sut i ddeall a rheoli eu hemosiynau, gweithio trwy deimladau negyddol, tawelu eu hunain a chynyddu eu lles.

John

Mae gan John Likeman ddegawdau o brofiad addysgu yn ymestyn o blant tair oed hyd at oedolion. Mae wedi gweithio fel ymarferydd llwyddiannus mewn ysgolion cynradd ac mae ei arweinyddiaeth a’i effeithiolrwydd wedi’u graddio fel rhai sy’n arwain y sector. Mae John wedi gweithio’n gyson mewn rôl ymgynghorol i Lywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi deunyddiau addysgol ac wedi ymddangos mewn rhaglenni dogfen i’r BBC o’r enw ‘Anelu at Ragoriaeth’.

Mae John wedi gweithio i CRIPSAT a TLC fel ymgynghorydd ac mae’n darlithio mewn addysg i Brifysgol Cymru. Yn ddiweddar, gwnaed John yn gymrawd ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2015 ac mae wedi cynhyrchu fideo hyfforddi a llawlyfr er mwyn helpu ysgolion i ddatblygu eu gwerthoedd ledled y DU. Mae gan John  angerdd am adeiladu cymdeithasau cydlynol a gwneud y byd yn le gwell.

Phil

Mae Phil Okwedy yn storïwr perfformiad a chrëwr chwedlau sy’n adrodd straeon dwfn ac uniongyrchol, chwareus ac ingol, afieithus a dwys. Daw Phil â’i wybodaeth am sut i wella lles emosiynol trwy iaith ac adrodd straeon, i Gwylan.

Fel cyn-athro ysgol gynradd, fe arbenigodd mewn hwyluso ymholiad athronyddol i’r doethineb cyffredinol sydd i’w gael yn nhraddodiadau adrodd straeon llafar y byd. Yn ddiweddar, mewn partneriaeth â Dr Steve Killick, mae wedi datblygu Feelings are Funny Things – Rhaglen ar gyfer Archwilio Teimladau, Meddwl ac Actio gan ddefnyddio Straeon ac Adrodd Straeon.

Dewi

Mae Dewi yn ymgynghorydd yr iaith Gymraeg a chyfieithydd i Gwylan.

Ers 2012, mae wedi gweithio fel ymgynghorydd addysg llawrydd ac mae ei feysydd arbenigedd yn cynnwys cyfieithu, golygu a phrawfddarllen deunyddiau addysgol sydd i’w cyhoeddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae Dewi hefyd yn Llysgennad ac yn hyfforddwr wedi ei ddilysu i’r Cyngor Prydeinig ac yn fentor a gwiriwr allanol athrawon newydd gymhwyso i GwE.

Yn ddiweddar, mae wedi gweithio ar brosiectau i’r Cyngor Prydeinig ac OVEC yng Ngwlad Thai, yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm, Llundain; Alphaplus, Manceinion a llawer o brosiectau yng Nghymru gan gynnwys i Lywodraeth Cymru (ac yn flaenorol ACCAC), Cyngor Celfyddydau Cymru, Techniquest a Tinopolis i enwi ychydig yn unig.

Mae swyddi blaenorol Dewi yn cynnwys gweithio fel Uwch Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Lerpwl, uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Liverpool Hope, athro ymgynghorol gwyddoniaeth gynradd ar gyfer AALl Clwyd yn ogystal â phennaeth dwy ysgol yng Ngogledd Cymru.

Rhwng 2012 a 2019, roedd yn bartner yn Think Learn Challenge, cwmni addysg wedi’i leoli yn Ne Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n arwain cyrsiau hyfforddi ar gyfer uwch reolwyr ac athrawon mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru.

Rhyd

Mae Rhyd Owen yn reolwr prosiect ac yn gynllunydd corfforaethol, a chanddo gefndir mewn helpu busnesau cychwynnol i dyfu a chynyddu eu refeniw ar raddfa gyflymach na’u costau.

Rôl Rhyd yw dangos i ysgolion yn y DU ac yn rhyngwladol sut y gall cynnyrch Gwylan helpu eu disgyblion. Mae hefyd yn arwain y gwaith swyddfa gefn yn Gwylan, gan gadw’r cwmni yn rhedeg yn esmwyth.

Gyda graddau yn y gyfraith a cherddoriaeth glasurol, treuliodd Rhyd dros ddegawd yn gweithio ar y rhyngwyneb rhwng y GIG a’r byd academaidd. Roedd hyn yn cynnwys helpu sefydliadau’r GIG i ddatblygu cynnyrch newydd, cychwyn busnesau newydd a rheoli eiddo deallusol, yn ogystal â helpu prifysgolion i ddefnyddio eu hymchwil i wella gwasanaethau’r GIG.

Simon

Mae Simon Johns yn defnyddio ei arbenigedd mewn seicoleg i helpu Gwylan i ddatblygu ffyrdd gwell o wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Mae Simon a John yn ffurfio cnewyllyn adran Ymchwil a Datblygu Gwylan, gan dreulio llawer o’u hamser yn ymchwilio, creu prototeipiau a mireinio cynnyrch newydd.

Graddiodd Simon mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe ac mae wedi mynd ymlaen i weithio ym maes Addysg mewn rhanbarthau amrywiol yn y DU a De America. Cyn dychwelyd i Gymru, sef gwlad sy’n annwyl iawn iddo, astudiodd Simon i fod yn athro ioga ym Mhortiwgal.

Mae’n rhugl yn y Sbaeneg ac ar hyn o bryd mae’n cynnal ymchwil ar les ar gyfer GwylanUK a Phrifysgol Caerdydd er mwyn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd meddwl plant ac oedolion ifanc.

Marie

Daw Marie Faire â degawdau o arbenigedd dysgu a hyfforddi i Gwylan, gan helpu i wneud ein cynnyrch yn fwy effeithiol mewn ysgolion ac yn y cartref.

Pwrpas Gwylan yw dod o hyd i’r ffyrdd gorau o wella lles ac iechyd meddwl, ar sail ymchwil. Yna, creu ffyrdd gwirioneddol effeithiol o’u haddysgu i blant, pobl ifanc ac ysgolion. Mae arbenigedd Marie ar sut i drosglwyddo ac ymgorffori gwybodaeth a sgiliau yn rhan hanfodol o hyn.

Yn dilyn ei gradd gyntaf, mae Marie wedi ennill sawl cymhwyster ôl-raddedig gan gynnwys gradd Meistr (MA) mewn Dysgu Rheolaeth. Mae hi’n Hyfforddwr Gweithredol Proffesiynol Achrededig ac yn Oruchwyliwr Hyfforddi Achrededig.

Mae hi hefyd yn hyfforddwr arweiniol ar raglenni hyfforddi Hyfforddwyr Achrededig a rhaglenni Goruchwylio Hyfforddi Achrededig ac mae’n hyfforddwr ‘Meistr’ mewn Rhaglennu Niwroieithyddol (NLP) a gydnabyddir gan Y Gymdeithas Rhaglennu Niwroieithyddol (ANLP). Ar hyn o bryd mae Marie yn archwilio’r ymchwil diweddaraf ar yr ymennydd dynol, y cof, canfyddiad a dysgu.

Cysylltwch
â ni

About Us Banner
Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu, neu ffoniwch ni os yw hynny'n haws.

  Tides Reach
  Fferi Penfro
  Doc Penfro
  Sir Benfro
  SA72 6UD

  info@gwylan.co.uk